Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

  1. Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Zeeland Subsidies. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Zeeland Subsidies verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, prospects en leveranciers.

De bescherming van persoonsgegevens speelt al langer een belangrijke rol in onze organisatie. In alle verwerking binnen Zeeland Subsidies wordt zeer zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens en klanteninformatie. De principes zoals opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt, evenals de voorwaarden van organisaties waaraan Zeeland Subsidies zich conformeert.

Dit houdt onder andere in dat Zeeland Subsidies:

u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke        doeleinden de persoonsgegevens worden verstrekt

de persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden     verwerkt en de gegevensverwerking baseert op de in de AVG bedoelde grondslagen

organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen neemt om          persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige          verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging

u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door            Zeeland Subsidies worden verwerkt

uw persoonsgegevens niet meer of langer verwerkt en bewaart dan noodzakelijk om     de dienstverlening van Zeeland Subsidies op een juiste wijze uit te voeren

  1. Doeleinden en grondslagen

Zeeland Subsidies verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen: bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met u is overeengekomen, voor precontractuele activiteiten (bijvoorbeeld het doen van offertes) of voor het verwerken van verzoeken die u ons via de website www.zeelandsubsidies.nl doet. We hebben daarmee een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken, met andere woorden: de verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk voor de goede afhandeling van de dienstverlening of het verzoek. Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde kunt intrekken.

 

 

  1. Website

De website van Zeeland Subsidies maakt geen gebruik van cookies. Zeeland Subsidies handhaaft een beveiligingsniveau bij het verwerken van persoonsgegevens. U mag daarbij denken aan technische – als organisatorische maatregelen. We maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

  1. Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Zeeland Subsidies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht, uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. De volgende gegevens kunnen door Zeeland Subsidies worden gevraagd:            bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, woonplaats, telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, inschrijvingsnr KvK en bankgegevens. De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie  gedurende de bewaartermijn zoals afgesproken met de opdrachtgever.

Persoonsgegevens van prospects en geïnteresseerden worden verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking voor nieuwsbrieven, gerichte contacten en uitnodigingen. De persoonsgegevens kunnen bestaan uit: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, woonplaats, (zakelijk e-mailadres), telefoonnummer.

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Zeeland Subsidies verwerkt ten behoeve van onze dienstverlening richting de Rijksoverheid. De persoonsgegevens die kunnen worden gevraagd zijn naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum en BSN. Deze gegevens worden bewaard over een termijn van 5 jaar, zoals door de Rijksoverheid is voorgeschreven.

De aan Zeeland Subsidies verstrekte gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van Zeeland Subsidies. Zeeland Subsidies verstrekt geen gegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Verder zal Zeeland Subsidies niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

  1. Uw rechten

U heeft het recht om Zeeland Subsidies schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens. Als Zeeland Subsidies uw persoonsgegevens verwerkt, leggen Zeeland Subsidies  u uit op welke wijze en met welk doel dat gebeurt. Op verzoek verstrekt Zeeland Subsidies u een kopie van de te verwerken persoonsgegevens.

Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de te verwerken persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze te wijzigen of aan te vullen.

Wissen van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden na een schriftelijk verzoek hiertoe gewist indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn; u niet langer toestemming geeft voor verwerking; er een wettelijke reden is om de persoonsgegevens te wissen.

 

  1. Vragen, verzoeken en klachten

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht heeft. Hiervoor kunt u contact opnemen via deze contactgegevens:

Zeeland Subsidies

Eendvogelstraat 35  4451 DR Heinkenszand

0653374105

info@zeelandsubsidies.nl

U ontvangt na uiterlijk 4 weken schriftelijk antwoord.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang.